Artikel 1.  Algemeen

 1. HRM Advance BV, mede handelende onder de naam Advance Legal, hierna te noemen “HRM Advance”, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt om de praktijk van HRM-adviseur uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin. Bij die uitoefening kan HRM Advance zich laten bijstaan door personen, die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten worden ingeschakeld.
 2. Alle opdrachten van cliënten beschouwt HRM Advance als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, overeenkomsten en aanbiedingen van, door c.q. via HRM Advance te verrichten diensten.
 4. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met HRM Advance zijn overeengekomen.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

Artikel 2.  Offertes en aanbiedingen

 1. De door HRM Advance gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Offertes zijn slechts geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Zolang een offerte van HRM Advance nog niet tot een concrete opdracht heeft geleid, behoudt HRM Advance zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.

Artikel 3.  Uitvoering van de overeenkomst

 1. HRM Advance zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, naar eigen inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HRM Advance het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze eventueel door HRM Advance in te schakelen derden zullen, indien redelijkerwijs mogelijk, na overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, worden uitgekozen. HRM Advance is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De kosten die het inschakelen van derden met zich brengt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. HRM Advance gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HRM Advance aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HRM Advance worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HRM Advance zijn verstrekt, heeft HRM Advance het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. HRM Advance is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat HRM Advance is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 6. HRM Advance is gerechtigd de overeenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang en zonder enige schadeloosstelling jegens opdrachtgever te zijn gehouden te beëindigen indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van HRM Advance onttrekken en waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst geen kennis droeg, de voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet van HRM Advance gevergd kan worden of indien zij betrokken zou worden bij gedragingen welke indruisen tegen de goede zeden of de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer tegenover derden in acht genomen dienen te worden.
 7. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de overeenkomst vóór de overeengekomen einddatum te beëindigen, mits gelijktijdig aan HRM Advance, wordt voldaan een gefixeerde schadeloosstelling gelijk aan de vergoeding welke op grond van de opdracht aan HRM Advance verschuldigd zou zijn voor 50 dagen volledige dienstverlening van HRM Advance. Dit op basis van het in de overeenkomst vastgestelde honorarium. Opdrachtgever is deze gefixeerde schadeloosstelling eveneens aan HRM Advance verschuldigd indien HRM Advance de overeenkomst beëindigt op grond van het in Artikel 3, lid 6 bepaalde.

Artikel 4.  Aansprakelijkheid

 1. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop  de door HRM Advance afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat HRM Advance in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Iedere vordering van de cliënt jegens HRM Advance vervalt door het enkele verloop van 3 jaar na het moment waarop de cliënt kennis kreeg of had kunnen krijgen van de gestelde schadeveroorzakende aanspraak of omstandigheid dan wel zoveel eerder als ingevolge de polisvoorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van HRM Advance het recht op dekking vervalt.
 2. Het bedrag of de bedragen waarop de door HRM Advance afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering maximaal aanspraak geeft, wordt/worden op eerste verzoek aan de cliënt medegedeeld. 
 3. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor HRM Advance aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door HRM Advance afgesloten  aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat HRM Advance in verband met die verzekering draagt.
 4. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. HRM Advance gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.
 5. Door HRM Advance in te schakelen derden zullen, indien redelijkerwijs mogelijk, na overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, worden uitgekozen. HRM Advance is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De kosten die het inschakelen van derden met zich brengt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 6. De opdrachtgever vrijwaart HRM Advance en haar bestuurders en degenen die voor HRM Advance werkzaam zijn tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de in verband met dergelijke aanspraken door voornoemde gevrijwaarden te maken kosten van juridische bijstand, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van de gevrijwaarden.
 7. Niet slechts HRM Advance, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van HRM Advance hebben verlaten. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn daarnaast mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de in Artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde besloten vennootschap.
 8. HRM Advance zal niet aansprakelijk zijn voor het niet of niet-tijdig nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HRM Advance geen invloed op kan uitoefenen, doch waardoor HRM Advance niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 9. Indien HRM Advance bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als het betrof een afzonderlijk contract.

 Artikel 5.   Zorgvuldigheid en geheimhouding

 1. HRM Advance zal bij het gebruik van informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de opdracht, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.
 2. HRM Advance verplicht zich, zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na de beëindiging daarvan, tot geheimhouding omtrent alle specifieke kennis en wetenschap die zij heeft verworven ten aanzien van de interne organisatie, knowhow, ontwikkelingen en cliënten van opdrachtgever en daarmee samenwerkende personen, ondernemingen en/of instellingen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk aan HRM Advance is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6.  Intellectuele eigendom

 1. Alle door HRM Advance verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van HRM Advance worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 2. HRM Advance behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7.  Honorarium

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal HRM Advance het honorarium voor de door haar verrichte werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door HRM Advance vast te stellen uurtarieven, te vermeerderen met BTW. 
 2. In afwijking van deze jaarlijks vast te stellen uurtarieven, is HRM Advance niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief. HRM Advance mag deze prijsstijging doorberekenen, indien HRM Advance kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.
 3. Door HRM Advance ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten, zullen naast het honorarium in rekening worden gebracht. Hierbij valt onder meer te denken aan reis, verblijf en representatiekosten.
 4. De door de opdrachtgever verschuldigde bedragen worden in het algemeen maandelijks en bij de afwikkeling van de betreffende zaak aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij anders op de declaratie vermeld, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is HRM Advance gerechtigd de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf de eerste dag van het verzuim. 

Artikel 8.  Toepasselijk recht/geschillenbeslechting

 1. Deze algemene voorwaarden, alsmede dienstverleningsovereenkomsten tussen de opdrachtgever en HRM Advance zijn onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.

Deze algemene voorwaarden zijn onder nummer 18081691, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Brabant.